(1804) PHÁ SỰ YÊN BÌNH

Bọn chống phá làm rối nước ta,
Toàn phường phản quốc , ham đô-la;
Yên bình, phồn thịnh,… dân vui hưởng,
Gây bất ổn mà coi được a?!
Phương Minh  (4/2018)
1804 (1704, A73, B27)

bình luận

bình luận