(1767) KÉN CHỌN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Tuổi xuân chưa hưởng đã lùi xa,
Hạnh phúc gia đình tìm khó ra;
Khi chợt tỉnh rồi, xuân đã hết,
Là do kén chọn cả thôi mà!
Phương Minh (5/1998)
1767(1667, A73, B27)

bình luận

bình luận