(1763) THÍCH SỐNG YÊN BÌNH 

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Người dân nào cũng muốn yên bình,
Thích sống chung thắm đượm nghĩa tình;
Cùng góp công lao xây dựng nước.
Gây bất ổn dân thù ghét kinh!
Phương Minh (5/2017)
1763(1663, A73, B27)

bình luận

bình luận