(1760) THÀNH QUẢ DÂN CẦN

Làm lợi cho đời, lợi nước dân,
Đó là thành quả dân luôn cần;
Cứ khoe bằng cấp và công trạng.
Không được lợi, dân chê chán dần!
Phương Minh (5/1983)
1760(1660, A73, B27)

bình luận

bình luận