(1754A) HAM QUYỀN CHỨC

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Đến hạn, trên tin,… thăng chức, hàm,
Khó khăn chồng chất làm đâu kham!
Giờ ngồi gở lịch vô cùng khổ.
Tự trách mình quyền chức quá ham!
Phương Minh (9/1983)

1754(1654, A72, B27)

bình luận

bình luận