(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH

(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH
Việc làm sai trái rõ mười mươi,
Cứ chối quanh co đáng hổ ngươi;
Từ tốn nhận sai, kiên quyết sửa,
Là người bản lĩnh, đâu ai cười!
Phương Minh (10/1996)
1705(1621, A57, B27)

bình luận

bình luận