(0115) VUI CỐNG HIẾN     =>TT018

(0115) VUI CỐNG HIẾN     =>TT 018
Nguồn vui cống hiến vĩ đại thay,
Cho nhiều hơn nhận lại càng hay!
Người đòi phần lớn tham lam hưởng,
Từ đó sinh ra lắm chuyện gay!
Phương Minh (7/1972)

bình luận

bình luận