(1551) DẠY DỖ CON CHÁU

(1551) DẠY DỖ CON CHÁU
Muốn cho con cháu được thành nhân,
Dạy dỗ sao cho chúng tốt dần;
Từng bước rèn tài năng, bản lĩnh,…
Hướng chúng chọn đường lợi nước dân!
Phương Minh (9/1995)

1633(1551, A55, B27)

*2016 : 26/10 (484)

*2017 : 4/11

bình luận

bình luận