(1549) GIẢM BIÊN CHẾ

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1549) GIẢM BIÊN CHẾ
Trên muốn có “oai”, dưới phải đông,
Giảm biên chế thật khó thành công!
Loại bớt, tuyển thêm, chia quyền chức,…
Chẳng ai chịu lép, có phiền không?!!
Phương Minh (10/2016)

1631(1549, A55, B27)

bình luận

bình luận