(1548) “LOẠN” CẤP PHÓ

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1548) “LOẠN” CẤP PHÓ
Cấp phó ngày nay quá đổi nhiều,
Thật là lãng phí biết bao nhiêu?!
Nhiều nơi một chánh bảy, tám phó,
Tranh nhau công, lợi,…rối lắm điều!
Phương Minh (10/2016)

1630(1548, A55, B27)

bình luận

bình luận