(1472) NGUỒN VUI DÂN CẦN

(1472) NGUỒN VUI DÂN CẦN
Giải quyết kịp thời nguyện vọng dân,
Là nguồn vui lớn dân luôn cần;
Quan nào tạo được nguồn vui ấy,
Uy tín với dân tăng bội phần!
Phương Minh (9/1995)

 

 

bình luận

bình luận