(1540) VẬN ĐỘNG TIỀN DÂN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1540) VẬN ĐỘNG TIỀN DÂN
Vận động dân quá nhiều khoản thu,
Khiến dân phải đóng góp lu bù!
Giàu không sao, hộ nghèo càng khổ,
Làm mất lòng dân mới rối mù!
Phương Minh (12/2010)

 1622(1540, A55, B27)

bình luận

bình luận