(1454) BỆNH TRÌ TRỆ

(1454) BỆNH TRÌ TRỆ
Trì trệ còn, không vẫn phải tùy,
Bệnh nầy hiện đã thành nan y!
Đồng lương, tuyển dụng, tâm cống hiến,…
Như củ thì càng thậm chí nguy!
Phương Minh (4/2016)

 

 

bình luận

bình luận