(1393) COI NGÀY

(1393) COI NGÀY
Ngày nào cũng như thế mà thôi,
Thuận lợi cho ta là được rồi;
Quá nệ coi ngày càng không lợi,
Lậm vào mê tín đáng buồn ơi!
Phương Minh (3/1965)

*2016 :

 

 

bình luận

bình luận