(1384) TIN CỘNG SẢN

(1384) TIN CỘNG SẢN
Giữ nước, an dân đủ chí tài,
Ngoài tin Cộng sản, biết tin ai?!
Vô tư nhận xét càng thêm rỏ :
Cộng sản thành tâm sửa sót, sai!
Phương Minh (1/2016)

 

 

bình luận

bình luận