(1375) LÒNG LUÔN AN

(1375) LÒNG LUÔN AN
Chạy theo danh lợi khổ đừng than,
Khi thảm bại rồi mộng cũng tan;
Ai chọn đường thương dân, mến nước,
Dù thành hay bại lòng luôn an!
Phương Minh (4/1973)

*2016 : 16/1 (308)

 

bình luận

bình luận