(1330) GƯƠNG VÌ ĐỜI

(1330) GƯƠNG VÌ ĐỜI
Những người ôm mộng sống vì đời,
Mà chẳng may không gặp được thời!
Công họ tạo tuy chưa lớn lắm,
Gương vì đời vẫn sáng ngời ngời!
Phương Minh (9/1981)

*2015 : 13/12 (255)

 

bình luận

bình luận