(1245) GẶP BẠN TÂM GIAO

(1245) GẶP BẠN TÂM GIAO
Nhiều người muốn có bạn tâm giao,
Cố gắng tìm, ôi, khó biết bao!
Lắm kẻ không tìm mà lại gặp,
Bạn tâm giao đáng quí làm sao!
Phương Minh 
(3/1979)

 *2017 : 6/11

bình luận

bình luận