(0013) HOC THỨC VÀ BẠC TIỀN         =>TT015


Học thức xài hoài không thấy hao,
Lại còn từng bước được nâng cao!
Bạc tiền, của cải  làm ra khó,
Không khéo chi xài : hao, hết mau!

**2015 : 8/4 (125)

 

 

 

 

bình luận

bình luận