(0003) CHÊ NGƯỜI

(0003) CHÊ NGƯỜI
Xét mình chưa kỹ vội chê người,
Không khéo dễ làm thiên hạ cười!
Sai, kém thường nhân ai cũng có,
Khó ai đúng, giỏi vẹn toàn mười!
 (11/1997)  

**2015 : 12/3(83)

 **2017 : 21/7

                       

bình luận

bình luận