(0215) CHO CON ĂN HỌC

(0215) CHO CON ĂN HỌC
Cho con ăn học góp thêm phần,
Đào tạo nhân tài giúp nước dân;
Cha mẹ quyết tâm, con vững chí,
Nước ta rồi sẽ thịnh cường dần!
(6/1978)

**2015 : 18/3 (96), 3/8 (228)

**2017 : 14/1 (544), 22/11

bình luận

bình luận