(0049) TÌM NGUỒN GỐC

(0049) TÌM NGUỒN GỐC
Đang nghèo bỗng chốc được giàu lên,
Phần lớn người đời tưởng thế hên;
Hồ dể mấy ai tìm đến gốc:
Đúng, sai, thiện, ác,… do đâu nên?!

  17/1 ,  5/4(121)   

 *2016:  13/12(515)  

  *2017:  17/10      

bình luận

bình luận