(1849) LUÔN TỰ XÉT MÌNH


Người tự trọng luôn tự xét mình,
Có gì hay , dở; đáng trọng, khinh?
Đúng, hay : làm tiếp; sai, dở : sửa,
Mong được khen, chê thật chí tình!

(8/2022)

bình luận

bình luận