(1826) CHỐNG DỊCH COVID-19

(1826) CHỐNG DỊCH COVID-19
Từng chiến thắng nhiều giặc ngoại xâm,
Nay phòng, chống dịch đạt cao tầm;
Nhờ toàn dân Việt Nam cùng Đảng,
Vượt khó khăn bền chí, quyết tâm!     .
PHƯƠNG MINH (4/2020)
 
1826 (1726, A73, A27)
 

bình luận

bình luận