(1846) YÊU NƯỚC, SAO NỠ HẠI DÂN?


Khoe yêu nước, sao hại dân mình?
Có lắm hành vi đáng trách, khinh!
Xúi giục nhiều người vi phạm luật ,
Vào lao gỡ lịch chẳng thương tình?!
(7/2022)

bình luận

bình luận