(1839) ƯỚC MONG

(1839) ƯỚC MONG
Ước mong tình người trãi dần ra,
Khắp cả năm châu như một nhà;
Vui hưởng hoà bình và thịnh vượng,
Bất công, áp bức,… cứ lùi xa!
Phương Minh (4/2022)

bình luận

bình luận