(1838) TẠO CÔNG LAO

(1838) TẠO CÔNG LAO
Những người tự biết mình là ai,
Nổ lực hành, học nâng chí, tài;
Tranh đấu vì dân không ngại khổ,
Công lao họ tạo khó mờ phai!
Phương Minh (8/1969)
*Mới tìm lại được bài thơ trên

bình luận

bình luận