(1832) MỞ SÒNG BÀI

(1832) MỞ SÒNG BÀI
Tổ chức sòng bài để lấy xâu,
Ham giàu, gây họa, chẳng nên đâu!
Hốt tiền phi pháp mà không ngại,
Khó tránh vào lao gỡ lịch lâu!
Phương Minh(8/1976)

bình luận

bình luận