(1738) CHỮA VẾT THƯƠNG LÒNG

 

(1738) CHỮA VẾT THƯƠNG LÒNG
Những người lỡ có vết thương lòng,
Mà muốn lành nhanh khó thể mong;
Chỉ có thời gian là thuốc tốt,
Giúp cho chữa trị dễ thành công!
Phương Minh (11/1974)                                                                                                                                               \

1738(1649, A62,B27)

bình luận

bình luận