(1637) LƯƠNG TÂM THẦY THUỐC

(1637) LƯƠNG TÂM THẦY THUỐC
Vào bệnh viện cần phải lót tay,
Nếu là sự thật lại càng gay!
Lương tâm thầy thuốc còn không nhỉ?,
Tồn tại tệ nầy dân khổ thay!
Phương Minh(11/1987)
1721(1637, A57, B27)

bình luận

bình luận