(1636) THÂN VÀ GẦN DÂN

(1636) THÂN VÀ GẦN DÂN
Xem thường nguyện vọng của nhân dân,
Uy tín quan sao khỏi giảm dần?
Dẫn đến lòng dân càng dễ mất,
Quan, dân thật khó đạt thân, gần!
Phương Minh(11/1987)
1720(1636, A57, B27)

bình luận

bình luận