(1630) PHẢI SỚM DỪNG TAY

(1630) PHẢI SỚM DỪNG TAY
Cắt xén tiền dân dồn túi riêng,
Chính là tội ác rất cần kiêng!
Hốt tiền phi pháp xài sao ổn?,
Phải sớm dừng tay mới khỏi phiền!
Phương Minh(10/1977)
1714(1630, A57, B27)

bình luận

bình luận