(1615) HẾT CẢNH BUỒN ĐAU

Khi toàn nhân loại thương yêu nhau,
Hạnh phúc, phồn vinh tăng tiến mau:
Tranh lợi, quyền,… ỷ mạnh hiếp yếu,
Biết bao giờ hết cảnh buồn đau!
Phương Minh (12/1995)
1699(1615, A57, B27)
*2017:  15/2(566)

bình luận

bình luận