(1610) HƯỞNG KHÓ KHAM

Vì  lợi riêng và lòng hiểm nham,
Nhiều người  dễ bị động lòng tham;
Quyền cao, lợi lớn,…ham giành, hốt,
Thỏa mộng rồi… hưởng cũng khó kham!
Phương Minh (12/1979)
1693(1610, A56, B27)

bình luận

bình luận