(1604) MIỆNG TA HẠI TA

Chính miệng ta làm hại lại ta,
Nói năng không khéo rối thêm ra;
Uống, ăn bừa bãi càng nguy hiểm,
Người cẩn trọng tai họa tránh xa!
Phương Minh (9/1974)
 1687(1604, A56, B27)

 *2016 :  2/12 (503)

 

bình luận

bình luận