(1603) KHI PHẠM SAI LẦM

Mỗi khi phạm phải việc sai lầm,
Tự biết ăn năn, hối hận thầm;
Cương quyết sữa sai không ngại khổ,
Giúp mình thêm vững chí, kiên tâm!
Phương Minh (9/1974)
1686(1603, A56, B27)

bình luận

bình luận