(1601) SÁCH LÀ KHO BÁU

Sách là kho báu quý làm sao!
Đọc được nhiều càng lợi biết bao!
Giúp óc sáng thêm, lòng rộng mở,
Tài năng, nhận thức cứ dần cao!
Phương Minh (9/1974)
1684(1601, A56, B27)

bình luận

bình luận