(1490) THỦ TỤC HÀNH DÂN

(1490) THỦ TỤC HÀNH DÂN
Đổi thay, cải cách đã bao lần,
Thủ tục hành dân cũng đổi dần!
Đổi mới, hành dân theo kiểu mới,
Dân chưa hết khổ …vẫn la rân!
Phương Minh (12/2010)

bình luận

bình luận