(1489)) DÂN XÉT CÔNG QUAN

(1489) DÂN XÉT CÔNG QUAN
Phục vụ dân mà không thật tâm,
Dân nhìn biết…lòng khắc ghi thầm!
Quan làm, quan hứa,… dân luôn nhớ,
Dân xét công quan khó thể lầm!
Phương Minh (12/2010)

*2016:

bình luận

bình luận