(1488) KHÔNG VÌ LỢI RIÊNG

(1488) KHÔNG VÌ LỢI RIÊNG
Việc lợi nước dân, kiên quyết làm,
Lợi riêng tư chẳng động lòng tham!
Những quan sống suốt đời như thế,
Dân muốn quên ơn cũng khó kham!
Phương Minh (12/2010)

 

 

 

bình luận

bình luận