(1444) MÊ ‘GAME’ BẮN CÁ

(1444) MÊ ‘GAME’ BẮN CÁ
‘Game’ bắn cá thật tai hại thay,
Ai mê… rồi cũng nếm chua cay!
Cửa nhà tan nát, nợ chồng chất,
Càng quá mê càng mau trắng tay!
Phương Minh (3/2016)

*2016 : 14/4 (326)

bình luận

bình luận