(1443) CHỌN ĐẠI BIỂU

(1443) CHỌN ĐẠI BIỂU
Chọn người làm đại biểu cho dân,
Tâm, tài hai thứ dân luôn cần;
Dám làm, dám nói như dân muốn,
Nếu được lợi, dân tin quan dần!
Phương Minh (3/2016)

 

 

bình luận

bình luận