(1421) VƯỢT KHÓ

(1421) VƯỢT KHÓ
Cái mới luôn kèm theo khó khăn,
Làm mà sợ khó, khó thường tăng!
Khó khăn vượt được càng mau tiến.
Chùn bước cũng đâu thoát nhọc nhằn!
Phương Minh (3/2016)

 

 

bình luận

bình luận