(0076) LÒNG THAM, HAM

(0076) LÒNG THAM, HAM
Lòng tham, ham giúp chí thêm bền,
Thực trạng nầy phải nhớ, chớ quên!
Cố ý quên hoặc là chối bỏ,
Càng làm xã hội thiệt thêm lên!
(5/1964)

bình luận

bình luận