(0032) LÒNG THA THỨ

(0032) LÒNG THA THỨ
Lòng tha thứ đáng quý làm sao,
Nghĩ kỷ càng thấy giá trị cao!
Có thể đổi thay lòng kẻ ác,
Giúp cho đối thủ xích gần nhau!
(8/1973).

*2016 : 6/5 (363), 6/12(508)

bình luận

bình luận