(1472) NGUỒN VUI DÂN CẦN

(1472) NGUỒN VUI DÂN CẦN
Giải quyết kịp thời nguyện vọng dân,
Là nguồn vui lớn dân luôn cần;
Quan nào tạo được nguồn vui ấy,
Uy tín với dân tăng bội phần!
Phương Minh (9/1995)

 

 

(1471) TẠO BƯỚC TIẾN

(1471) TẠO BƯỚC TIẾN
Giáo dục phổ thông tạo được nền,
Giúp chuyên nghiệp đủ sức vươn lên;
Phổ thông, chuyên nghiệp song hành tiến,
Nhờ đủ nhân tài, nước tiến bền!
Phương Minh (9/1995)

 

 

(1467) TIẾN THÂN

(1467) TIẾN THÂN
Ai đủ chí, tài để tiến thân,
Ngày thành công từng bước thêm gần;
Thiếu tài, chí cứ ôm mộng lớn,
Thật khó mà không vỡ mộng dần!
Phương Minh (11/1980)

*2016 : 9/5 (370)

 

(1466) THÊM HẠNH PHÚC

(1466) THÊM HẠNH PHÚC
Làm tròn trách nhiệm của công dân,
Thực hiện tốt việc dân, nước cần;
Với láng giềng chân tình, thuận thảo,…
Gia đình ta hạnh phúc thêm dần!
Phương Minh (11/1980)

*2016 : 11/6 (408)

 

 

(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG

(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG
Những gương tỏa sáng giữa đời thường,
Học được, làm theo, lợi khó lường!
Hạnh phúc nào hơn khi biết rõ:
Mình làm được việc lợi  quê hương!
Phương Minh (12/1976)

*2016 : 27/5 (397)