(1473) LÒNG TỰ TRỌNG

(1473) LÒNG TỰ TRỌNG
Lòng tự trọng luôn cần lắm thay,
Giúp nhân cách lớn dần lên ngay;
Những người biết quý thứ cần ấy,
Đời họ dể thành gương sáng, hay!
Phương Minh (9/1995)

 

 

bình luận

bình luận