(1502) LƯU GƯƠNG QUÝ, HAY

Có chức, quyền mà sống thẳng, ngay,
Cả đời giữ  sạch óc và tay!
Vì dân, nước chẳng nề gian khổ,
Lưu lại cho đời gương quý, hay!
Phương Minh (11/1985)

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN
Nếu so sánh với vui ái ân,
Cống hiến vui hơn gấp bội phần!
Có lắm danh nhân nhờ cống hiến,
Giúp cho nhân cách tỏa xa dần!
Phương Minh (9/1974)

(0299) MỪNG THẮNG LỢI

(0299) MỪNG THẮNG LỢI
Hiệp định Ba Lê đã ký xong,
Niềm vui thắng lợi rộn muôn lòng!
Tự do, độc lập không xa lắm,
Dân tộc mình sắp thỏa ước mong!
Phương Minh (3/1973)

*2015 : 2/5 (152)

(0288) CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN

(0288) CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN
Chí cao, lòng rộng thật vô cùng,
Cộng sản mong cầu đạt mộng chung:
Xã hội đại đồng toàn thế giới,
Bât công, áp bức,…phải cáo chung!
( 8/1961)

*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI

*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI
Công người Cộng Sản lớn làm sao :
Giúp Việt Nam ta lớn mạnh mau.
Bạo lực con đường tranh đấu đúng,
Công nhân giai cấp quyết tâm cao!
Đâm sâu ba mũi ta thừa thắng,
Đá mạnh hai chân địch té nhào!
Đuổi hết xâm lăng, giành độc lập,
Vì dân Đảng tạo lắm công lao!
(5/1975)

3/5 (160), 1/9 (345), 21/12 (295) – *2016 : 3/5 (358) – *2017 : 3/2 (3-559)