(1750-A70) DÂN GÓP THÊM CÔNG

Giữ tròn trách nhiệm của công dân,
Già, trẻ , gái, trai vui góp phần;
Độc lập, chủ quyền cùng giữ vững,
Tự do. dân chủ mở ra dần.
Thời cơ nhanh chớp càng hưng nước,
Thách thức khéo xoay thêm lợi dân ;
Nước tiến vững, nhanh, dân phấn khởi,
Góp thêm công chẳng hề phân vân!
Phương Minh (12/1995)
*2017 : 9/2(561), 19/7, 19/11
1750(1653, A70, B27)

(1136) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG

(1136) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG
Người có công mà phủ nhận công,
Còn tìm cớ chửi, sao đành lòng ?!
Đuổi xâm lăng, làm rạng danh nòi giống
Đảng phái nào hơn Cộng sản không?!
Phương Minh (8/2015)

 

(1113) CHƠI VỚI NƯỚC LỚN

(1113) CHƠI VỚI NƯỚC LỚN
Nước lớn, phần nhiều rất khó chơi,
Chơi không thận trọng dể tiêu đời !
Họ vì lợi ích của riêng họ,
Lệ thuộc họ nhiều càng tả tơi!
Phương Minh (7/2015)

*2015 : 25/7 (219)

 

(0505) VẪN HƠN

(0505) VẪN HƠN
Tự lưc làm nên mới tuyệt vời,
Hoặc hên mà đạt ước mơ đời!
Vẫn hơn những kẻ lòng gian ác,
Nhờ hại người mà thắng cuộc chơi!
(8/1974)

(0384 TỰ CỨU MÌNH

(0384) TỰ CỨU MÌNH
Muốn cứu mình cần tự đứng lên,
Cậy nhờ  đế quốc thật không nên!
Ngoại bang đâu dể thương mình thật?
Gương Diệm, Nhu: Nên nhớ, đừng quên!
Phương Minh (3/1984)

(0296) BỞI ĐÂU RA?

(0296) BỞI ĐÂU RA?
Quan nầy giàu sụ  bởi đâu ra,
Trước ốm mà nay mập quá ta!
Nếu chẳng nhờ nơi tài đớp, hốt,…
Lấy gì tậu được mấy vi-la ?!
  (5/1973)