*(1756) TƠ TÌNH THIẾU MỐI

Mối tình xưa lắng đọng trong lòng,
Người nở sang ngang, kẻ nhớ mong;
Tơ tình thiếu mối làm sao nối.
Mình vẫn sầu trông, có lạ không?!
Phương Minh (4/1974)

1756(1656, A72, B27)

(1232) LUẬT CẦN CÔNG MINH

 (1232) LUẬT CẦN CÔNG MINH
Luật cần bảo đảm tính công minh,
Nghiêm khắc mà còn hợp lý, tình!
Qui định sao cho không kẻ hở,
Để không ai hại được dân mình!
Phương Minh 
(12/2013)

 

(1229) ĐÒI HỘ KHẨU

(1229) ĐÒI HỘ KHẨU
Bệnh đòi hộ khẩu nặng trầm kha,
Triệu chứng mới lần lượt hiện ra!
Mọi thứ đều đòi trình hộ khẩu,
Các quan trên không thấy sao a?!
Phương Minh
(5/2008)

 

(1228) THIẾU HỘ KHẨU

(1228) THIẾU HỘ KHẨU
Hộ khẩu làm dân mất tự do,
Học hành, đi lại,… càng thêm lo!
Tự do theo luật đừng mong hưởng,
Thiếu hộ khẩu, ai giải quyết cho?!
Phương Minh
(5/1998)